Kontakt918228055
  • 24.03 8:00 - 13:00
  • Pon. - Piątek 8:00 - 18:00
  • Sobota 8:00 - 14:00
Menu

Konkurs

 

Konkurs mirat

 

Jak zgarnąć tablet w naszym konkursie?
Wystarczy przesłać zdjęcie, na którym pokażecie co robicie w kuchni - gotujecie, czytacie gazetę...

Chodzi nam o to by poznać jej funkcje w Waszym mieszkaniu. Przesyłajcie zdjęcia za pomocą panelu  i wygrywajcie! :)

Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości lub pytania - piszcie na nasz fan page, chętnie odpowiemy.

K O N K U R S

''

REGULAMIN KONKURSU „Z kuchnią w tle!”


§ 1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez firmę Mirat s.c. A. Tereszkiewicz, P.Harasimowicz 73-110 Stargard Szczeciński ul. Gombrowicza 37 tel. 723 698 626 (zwana dalej Mirat), organizowanego w ramach konkursu prowadzonego za pośrednictwem aplikacji na portalu Facebook.com (kliknij).
1.2. Organizator konkursu firma Mirat s.c. A. Tereszkiewicz, P.Harasimowicz Estetycznej zleca jego przeprowadzenie firmie pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 69 jako partnerowi biznesowemu i powierza mu czuwanie nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu.
1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają:
1) Konkurs – konkurs „Z kuchnią w tle!” organizowany przez Mirat;
2) Zadanie konkursowe – zadanie, którego wypełnienie warunkuje udział w Konkursie;
3) Użytkownik – osoba spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie;
4) Mirat – Organizator: Mirat s.c. A. Tereszkiewicz, P.Harasimowicz 73-110 Stargard Szczeciński ul. Gombrowicza 37 tel. 723 698 626
1.5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 11.06.2014 do 22.06.2014. Publikacja wyników nastąpi do 10 dni roboczych po zakończeniu konkursu.
1.6. Mirat zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie na stronie https://www.facebook.com/MIRATpl.
1.7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez uczestnika zgody na dostęp aplikacji konkursowej do wybranych czynności związanych z profilem użytkownika na Platformie Facebook (ekran zapytania o uprawnienia oraz co najmniej takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail).
1.8. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem, przekazania nagrody.
1.10. Po przekazaniu nagrody zwycięzcom konkursu dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte , nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne.
1.11. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych : imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail.
1.12. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
1.13. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na publikowanie w aplikacji nadesłanej przez siebie pracy. Prace zgłaszane w inny sposób, w szczególności poprzez umieszczenie
na tablicy Organizatora znajdującej się na Platformie nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte przez Organizatora.
1.14. Poprzez przesłanie Zadania konkursowego Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem , Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
1.15 Obie strony zachowują prawo do wykorzystywania nadesłanych przez uczestników konkursu prac konkursowych w swoich celach reklamowo-promocyjnych.


§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie danych osobowych oraz zadania konkursowego będącym przedmiotem konkursu, o którym mowa w pkt. 1.4. na stronie https://www.facebook.com/MIRATpl w zakładce konkurs, oraz podanie co najmniej następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail Uczestnika.
2.2. Poprzez przystąpienie do wypełnienia danych osobowych i tym samym do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły, co najmniej 13 rok życia. Uczestnicy niepełnoletni (od 13 roku życia) mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich przedstawicieli ustawowych.
2.4. Pracownicy firmy Mirat, spółek z nią powiązanych, jak również inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją konkursu nie mogą w nim uczestniczyć.
2.5. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszający do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez tę sama osobę uwzględniona zostanie tylko pierwsza rejestracja danego Uczestnika. 2.6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w
niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do
nagrody w Konkursie.
2.7. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców, Uczestnik wyraża zgodę na
opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu lub/i na stronie www Klienta.


§ 3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu
Konkursu, Organizator powoła komisje konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”) w 3 osobowym
składzie.
3.2. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w Konkursie i jego przebiegu, przekazuje się uczestnikom w formie publikacji w aplikacji poświęconej Konkursowi.
3.3. Każdy z Uczestników ma prawo do podjęcia tylko jednej próby udziału w Konkursie.
3.4. Uczestnikowi udostępniającemu dane, o których mowa w punkcie 2.1 przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub prawo do ich usunięcia.
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem
których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator
kontaktuje się z Uczestnikami, możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego
Facebook.com lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com, a także
za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w
świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za dostępność i prawidłowe działanie aplikacji konkursowej za pośrednictwem
której Uczestnik bierze udział w konkursie na portalu społecznościowym Facebook.com.
3.6. Uczestnicy konkursu podszywający się pod osoby trzecie celem zwiększenia swych szans w konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące prace lub wizerunek osób trzecich w szczególności w celu określonym powyżej będą automatycznie usuwani z udziału w konkursie a ich dane blokowane we wszelkich przyszłych przedsięwzięciach konkursowych lub promocyjnych organizatora.
3.7. Jeśli zaistnieje podejrzenie wielokrotnego głosowania z tego samego IP na jedną pracę, głosy takie będą usuwane.
3.8. W sytuacji zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik konkursu zdobywa głosy korzystając z serwisów generujących głosy w celu zwiększenia swych szans, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pracy tego Uczestnika z konkursu.
3.9. W trakcie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu liczba głosów i dane osobowe osób głosujących nie są ujawniane. 3.10. W konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłącznie osób trzecich. 3.11. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.


§ 4. NAGRODY
4.1. Każdy z Uczestników ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę.
4.2. Opisy nagród, wybranych przez Mirat, znajdują się w aplikacji poświęconej udziałowi w Konkursie. Nagród nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody.
4.3. Nagrody: Pierwsze miejsce: Tablet
Drugie miejsce: Pościel
Trzecie miejsce: Zegarek
4.4. Dokładny opis nagród i ich realizacji zawiera załącznik nr 1.
4.5. Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie internetowej https://www.facebook.com/MIRATpl w zakładce „zwycięzcy” nie później niż 10 dni po zakończeniu zgłaszania prac konkursowych.
4.6. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu o wyniku pocztą elektroniczną. Jeśli nie uda się skutecznie powiadomić Uczestnika e-mailem, Uczestnik traci prawo do nagrody. Powiadomienie za pomocą e-maila uważa się za bezskuteczne jeżeli zwycięzca nie jest osiągalny za pomocą podanego adresu e-mail (np. gdy e-mail zostaje zwrócony) lub gdy brak reakcji Uczestnika na co najmniej dwa wezwania do podania aktualnego adresu w celu dostarczenia nagrody, dokonane za
pośrednictwem e-maila w okresie dwóch tygodni od pierwszego kontaktu ze strony Organizatora. 4.7. Laureaci zobowiązani są, w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do grona Laureatów Konkursu, wysłać na mirat@mirat.pl wiadomość e-mail zawierająca następujące dane:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania.
4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Uczestników/Laureatów na podstawie aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem. Skany dokumentu należy przesłać drogą mailową w ciągu 2 dni od kontaktu ze strony Organizatora.
4.9. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania da
nych osobowych przez Laureata, podania danych
nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiających przekazanie Laureatowi Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce.
4.10. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Mirat przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,1111% wartości nagrody rzeczowej, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Przed wydaniem takich nagród Mirat pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z dodatkową nagrodą pieniężną, o której mowa powyżej. § 4.1 Anulowanie nagród 4.1.1. Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku którego odpadnie podstawa przyznania nagród (otrzymanie dowodu oszustwa w Konkursie itp.) dany Uczestnik Konkursu traci nagrodę. Informacja o zmianie Laureata pojawi się na stronie poświęconej Konkursowi. Anulowanie nagrody może nastąpić do 7 dni roboczych.


§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres konkursy@pkt.pl. Przyjmowanie reklamacji jednak następuje nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie tego terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.
5.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.
5.3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek „Reklamacja, konkurs „Z kuchnią w tle!”.
5.4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.
5.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty doręczenia wiadomości. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie danej reklamacji
jest ostateczna i wiążąca. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana Uczestnikowi e-mailem
wysłanym na adres podany w reklamacji.
5.6. Decyzja Komisji Konkursowej nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.


§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia
Uczestników z Konkursu.
6.2. Decyzje Komisji o których mowa w ust. 6.1. powyżej mogą zapaść w szczególności w przypadku
naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez
Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu,
są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek
Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników
Konkursu.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.


Załącznik Nr 1 do regulaminu konkursowego „Z kuchnią w tle!”.


1. Opis Nagród w ramach Konkursu „Z kuchnią w tle!”.
1.1. Przyznawanie nagród w ramach Konkursu w dniach od 11.06.2014 do 22.06.2014 r.:
Pierwsze miejsce: Tablet Samsung Galaxy Tab 3 Lite SM-T110 o wartości 420 zł – zwycięzcę wybiera Jury
Drugie miejsce: Satynowy zestaw pościeli 140x200 o wartości 355 zł - wybiera Jury spośród 10 zgłoszeń, które mają największą liczbę głosów
Trzecie miejsce: Zegarek męski Casio AW-80D-7AVES o wartości 179 zł – zwycięzcę wybiera Jury spośród 10 zgłoszeń, które mają największą liczbę głosów
1.2 Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu o wyniku pocztą elektroniczną.
1.3. Termin realizacji:
Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora Konkursu w przeciągu 7 dni roboczych po terminie rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
1.4. Koszty przesyłki ponosi organizator konkursu.

O Mirat

Wyjątkowe stoły, krzesła, fotele i inne meble.

W swojej ofercie posiadamy meble w każdym stylu, meble dla dzieci, meble drewniane, stoły, krzesła, ławy, łóżka do sypialni oraz najlepsze polskie materace itp.
Nasza oferta jest bardzo bogata, poza meblami oferujemy Państwu sprzęt rekreacyjny i fitness, rowery, pościel najlepszych producentów, duży wybór hamaków i foteli wiszących oraz niezbędny sprzęt do domu i ogrodu.
Warto zaglądać do nas często, ponieważ codziennie poszerzamy naszą ofertę i można znaleźć wiele nowych ciekawych produktów oraz odkryć nowe promocje i bestsellery.
Proszę pamiętać, że wszystkie ceny podlegają negocjacji oraz że oferujemy rabaty dla stałych klientów.
Dla wygody kupujących na stronach naszego sklepu prezentujemy bardzo szeroki asortyment, tak aby w jednym miejscu można było dokonać zakupu wszystkich niezbędnych produktów.

Zapraszamy serdecznie. Dołącz do grona zadowolonych klientów.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.